vedtægter

GynKlubben er en forening hvis formål er at tilbyde efteruddannelse målrettet de praktiserende gynækologer.

Vedtægter:

1) Foreningens navn er Gynækologklubbens Efteruddannelse.

2) Foreningens formål: Efteruddannelse for praktiserende gynækologer i Danmark.

3) Foreningens hjemsted er Lægeforeningen Tronhjemsgade 9, 2100 København Ø.

4) Foreningens medlemmer er praktiserende gynækologer i Danmark. Tidligere gynækologer og assisterende speciallæger hos praktiserende gynækologer kan optages efter anmodning hos bestyrelsen.

5) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes en gang årligt i forbindelse med forårskurset. Der indkaldes til generalforsamlingen samtidig med annonceringen af forårskurset. Stemmeberettigede er alle medlemmer af Gynækologklubbens Efteruddannelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6) Dagsorden for Generalforsamlingen:

     Valg af dirigent

     Formandsberetning

     Annoncering af det kommende års kurser

     Rettidigt indkomne forslag

     Aflæggelse af det reviderede regnskab

     Valg af bestyrelse

     Valg af revisorer og suppleanter

     Redegørelse for budget

     Fastsættelse af kontingent

     Evt.

7) Der er valg til bestyrelsen en gang om året. Valget gælder for 3 år. Genvalg kan finde sted en gang. Hvert år er mindst et bestyrelsesmedlem på valg (der tilstræbes en på valg hvert år).

8) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen har ansvaret for, at der etableres et kursusudvalg, som arrangerer kurserne.

9) Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt flertal.

10) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder der nødvendigt, og den skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom til bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, der er fremsendt krav herom.

11) Foreningens regnskab følger kalenderåret.

12) Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

13) Foreningens regnskab føres af kassereren og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

14) Vedtægtsændring kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og hvor 2/3 af de tilstedeværendeer for ændringen.

15) Beslutning om foreningens ophævelse eller sammenlægning med anden organistation kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er mødt op, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

16) Ved ophævelse af foreningen kan ingen del af foreningens formue uddeles til medlemmerne. Evt. formue kan bruges til almenvelgørende formål, om muligt i 3. verdenslande omfattet af ligningslovens pragraf 8A. Til hvilket almenvelgørende formål omfattet af ligningslovens paragraf 8A afgøres af den siddende bestyrelse.

Vedtægterne er sidst revideret 2/4 2011 på Klarskovgård, Korsør ved ordinær generalforsamling.

DFKO
DFKO
en_USEnglish